voor een duurzame financiële dienstverlening

Titel

In actie voor jouw geld!

Huidige tekst

Maatschappelijk Statuut
De Nederlandse banken hebben ieder een eigen missie, strategie en doelstellingen

De tekst moet zijn


De Nederlandse banken hebben weliswaar ieder hun eigen werkwijze, maar zij hebben een gezamenlijk missie en doelstelling, namelijk: dienstbaar zijn voor de samenleving
Bij het uitoefenen van hun functie wordt van alle bankmedewerkers verwacht dat zij een zorgvuldige afweging maken tussen de belangen van klanten, samenleving, de bank zelf en haar medewerkers, kapitaalverschaffers en ander stakeholders van de bank.

Bij het uitoefenen van hun functie wordt van alle bankmedewerke.rs verwacht dat zij het belang van de klant voorop stellen. Zij mogen afwegen of hun handelen het belang van de bank zelf en haar medewerkers, kapitaalverschaffers en andere stakeholders schaadt. Is dat niet het geval dan blijft het klantbelang als enige gelden.

.
Let op! Voorgaande tekst komt op vergelijkbare wijze terug in de Gedragsregels en Bankierseed. Deze teksten zullen in dezelfde geest gelezen moeten worden en moeten worden aangepast.

Code Banken

Een bank kiest haar positionering zodanig dat de zakelijke belangen en de maatschappelijke rol die zij vervult in elkaars verlengde liggen.


Een bank kiest haar positionering zodanig dat de zakelijke belangen ten dienste staan van de maatschappelijke rol die de bank vervult.

Een van de leden van de raad van bestuur heeft de taak de besluitvorming binnen de raad van bestuur op het punt van risicobeheer voor te bereiden.

Een van de leden van de raad van bestuur heeft de taak constant te monitoren of het belang van de klant voorop blijft staan en of de dienstbaarheid de boventoon blijft voeren in de bedrijfsvoering.
Audit


Audit (aanvullend) De raad van bestuur draagt zorg voor systematisch overleg met en onderzoek onder haar klanten omtrent de doelstelling om het klantbelang en dienstbaarheid voorop te stellen

Het totale inkomen van een lid van de raad van bestuur van een bank ligt ten tijde van de vast stelling beneden de mediaan van vergelijkbare functies binnen de financiële sector, waarbij de relevante internationale context wordt meegewogen

Het totale inkomen van een lid van de raad van bestuur van een bank ligt ten tijde van de vast stelling - en daarna - op een zodanige hoogte dat deze passend is bij een functionaris die een maatschappelijke rol vervult. Buitenissige voorbeelden uit het buitenland kunnen niet als voorbeeld dienen om hiervan af te wijken

Dit Erratumblad is door St Geldbelangen aangeboden tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging van Banken

op 12 januari 2015

Reactie van de NVB: Wij hebben het proces zo hebben ingericht dat wij een termijn hebben gesteld aan de consultatiereacties (28 mei 2014). In een verantwoordingsdocument hebben wij aangegeven hoe wij met de reacties omgaan en wij hebben de betreffende stukken in het kader van ‘Toekomstgericht bankieren’ definitief vastgesteld (publicatiedatum 14 oktober 2014). Wij zien dus geen ruimte meer deze stukken aan te passen. Dat neemt niet weg dat wij in het erratum goed hebben gelezen wat de stichting Geldbelangen van de bankensector verwacht. Wij zijn erkentelijk voor alle feedback uit de samenleving en nemen mee in onze verdere beleidsvorming. Wanneer een volgende herziening van het pakket aan de orde is, zal de NVB opnieuw de suggesties die we vanuit de maatschappij ontvangen en bezien hoe wij hiermee om zullen gaan. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor de suggesties van de Stichting Geldbelangen.(28-01-2015)
Onze conclusie: De banken hebben gezegd een dialoog te willen. Ons inziens is een dialoog 'een voortdurend wederzijds van gedachten wisselen'.  Daar is hier geen sprake van. De banken hebben tijdelijk hun deuren open gezet. Vervolgens gesloten. En hun standpunt ingenomen. Zij hebben daarbij duidelijk niet de keuze durven maken om de klant écht centraal te stellen. Daarmee zijn hun Maatschappelijk Statuut, de Code Banken en de Gedragsregels (en het daarop gebaseerde tuchtrecht) van nul en generlei waarde.